Gestart met competentiemanagement omwille van 360°feedback

Een verhaal van zelfreflectie, evidence-based werken en daadkracht.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling* Vlaams-Brabant werkt met 360° feedback. Coördinator Kristof Desair vertelt enthousiast hoe het Vertrouwenscentrum hiermee startte. 

360°-feedback is een manier om medewerkers feedback te geven vanuit verschillende perspectieven. Het idee hierachter is dat de leidinggevenden vanuit zijn positie geen zicht heeft op alle aspecten van het functioneren. Dit perspectief wordt aangevuld met perspectieven van collega’s, partners en soms ook cliënten. Mits een goede manier van werken, is het een goudmijn om medewerkers te laten groeien.

Hiervoor waren een aantal goede redenen te vinden in de organisatie: 

Als coördinator was het Kristofs’ taak om zijn medewerkers feedback te geven. Uiteraard valt er altijd wel iets te vertellen, maar aangezien de coördinator niet altijd zicht heeft op alle onderdelen van het functioneren, wrong dit toch. De functioneringsgesprekken dreigden een moment te worden waarop een praatje werd gemaakt, waaruit nadien hooguit een aantal afspraken voortvloeiden. Hier viel veel meer uit te halen om medewerkers écht te laten groeien. 

In het Vertrouwenscentrum werken hoogopgeleide professionals. Als coördinator voelde Kristof dat het niet zijn plaats is hun functioneren  te beoordelen. De medewerkers hebben meer inhoudelijke kennis en inzichten om  dat voor zichzelf en de collega’s te doen. 

De medewerkers van het Vertrouwenscentrum hebben geen evidente job. Het is hun taak zich te mengen in lastige privésituaties rond kindermishandeling. Bovendien komen ze niet op uitnodiging van de cliënt. Daardoor krijgen ze niet altijd de waardering  die ze verdienen. Een hoge emotionele belasting waarbij de hulpverlening niet altijd in dank wordt afgenomen is lastig. In de organisatie zijn momenten waarop de medewerker hoort wat goed is en waarin voor hen blijkt dat hun goede werk wordt opgemerkt dus erg belangrijk. Door de manier van werken biedt 360°feedback ook een mooi moment om medewerkers die hard werken te waarderen en te erkennen voor hun sterke punten.

Het Vertrouwenscentrum zocht daarom naar een goede manier om collega’s bij elkaars werk te betrekken. Door 360°feedback krijgt de ‘belangrijke andere’ een plaats.

360° feedback werkt competentiegericht. Het Vertrouwenscentrum startte met competentiemanagement naar aanleiding van de wens om met 360°feedback te werken. Je kan ook los daarvan met competentiemanagement aan de slag, maar het Vertrouwenscentrum sloeg twee vliegen in één klap.

Met 360°feedback krijgt de medewerker een genuanceerd beeld van zijn eigen functioneren. Dit zorgt ervoor dat je persoonlijk opleidingsplan gedragen is en nuttiger kan worden ingevuld.

Hoe is het Vertrouwenscentrum hiermee gestart?

Het Vertrouwenscentrum nam de principes van 360°feedback. Gekoppeld aan wat al bestond in de organisatie ging coördinator Kristof hiermee aan de slag. 

1. De eerste stap was het opmaken van competentieprofielen. Na de VIVO-opleiding competentiemanagement had hij hiervoor een aantal handvaten om aan de slag te gaan. Als coördinator gaf hij een voorzet. Hij stelde ongeveer 20 competenties op, waaronder een aantal algemene en een aantal specifieke. Er werd tijd uitgetrokken om hier samen met de medewerkers door te gaan en er werd geschaafd aan het voorstel dat op tafel lag. 

2. Alle medewerkers werden ingelicht over de principes van de 360° feedback.

3. Een eerste ‘Chinese’ vrijwilliger werd aan de 360°screening onderworpen. Lees hier hoe dat nu concreet werkt. 

4. Hieruit kwam boeiende informatie: in een gesprek tussen de medewerker en de coördinator werden afspraken gemaakt die passen binnen het persoonlijk opleidingsplan en het functioneren van de medewerker. Zo kreeg een medewerker bijvoorbeeld opnieuw tijdelijk een mentor toegewezen. 

5. Ook organisatiebreed kwamen bepaalde pijnpunten aan het licht. Zo zaten heel wat collega’s bijvoorbeeld met vragen en casussen rond het beroepsgeheim. Aangezien daarover wel wat expertise  in huis was, werd samen met de medewerkers en enkele experten een intervisiemoment georganiseerd rond dat thema. 

6. Sindsdien werkt het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling met 360° feedback. Medewerkers kijken er zelfs naar uit tot het hun beurt is om hun functioneren onder de loep te nemen.

7. In de vragenlijsten die de personen die feedback geven is er ruimte voor commentaar op de competenties die moeten worden gescoord . Zo blijft de mogelijkheid bestaan om deze in vraag te stellen, zodat ze altijd actueel blijven. Wie weet hoe dit verhaal dus verder gaat…

En hoe is het na twee jaar?

Deze manier van werken is tijdsintensief. Het is de keuze van het  Vertrouwenscentrum Kindermishandeling om hier op in te zetten omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Het Vertrouwenscentrum werkt nu twee jaar met deze methodiek. De collega’s die nog niet aan bod kwamen kijken uit naar ‘hun’ moment. Het is een moment om feedback te krijgen van personen die inzichten hebben waar je van kan leren. Bovendien worden de gesprekken aangewend om medewerkers zeker ook te wijzen op de positieve zaken in hun functioneren. 

Het feit dat je collega’s feedback vraagt geeft je de opportuniteit van je naaste iets te horen. Het brengt een aangescherpt verantwoordelijkheidsgevoel mee. Zaken die anders ondergesneeuwd zouden raken, kunnen nu toch aan bod komen. Gevoeligheden die in het dagelijks leven niet meer makkelijk worden benoemd, kunnen hierdoor worden gekanaliseerd. Het brengt meer werk met zich mee. De pop zijn meer op maat en sluiten meer aan op specifieke aspecten die uit de feedback naar voor komen. 

*Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een gemandateerde voorziening die hulp verleent aan kinderen, jongeren en hun gezinnen wanneer er zorgen zijn op het vlak van kindermishandeling of geweld. Hulpverleners kunnen er ook terecht voor advies, consult en coaching.

Aantal medewerkers: 15

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77