Competenties: van vraag naar visie

Je hoeft geen uitgewerkt competentiebeleid te hebben om er de vruchten van te plukken.’ Met dat inzicht neem ik afscheid van Sven De Loght, directeur van dagcentrum en buurtwerking Den Dam en de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen bij Elegast vzw.    


Waarom werken met competenties?

Een jaar geleden werd het competentie-denken bij het dagcentrum van Elegast op een creatieve wijze geïntroduceerd. Samen met z’n medewerkers boog Sven zich over de vraag ‘wat maakt van iemand een goede dagcentrummedewerker?’ Het doel: een ‘veilige’ methode ontwikkelen voor teamevaluatie. Het resultaat: een hechter team en een gedragen aanzet voor een competentiebeleid op organisatieniveau.  

“Op zoek naar een antwoord op deze vraag, werkten de teams toe naar een vijftal kerncompetenties op functieniveau“, licht Sven toe. Het betekende de start van een gans proces, dat organisch groeide van onderuit.


Het proces

1 De aanzet

 De voorzet werd gegeven door de teams zelf: op zoek naar een manier om elkaars functioneren en de werking van het team op een objectieve én waarderende manier te beoordelen werd beslist om enkele onontbeerlijke ‘kerncompetenties’ op functieniveau te definiëren.

 2 De start

In plaats van à la carte te kiezen uit een competentiewoordenboek, startten de teams met de vraag wat is voor u een goede dagcentrummedewerker? Waaraan moet die voldoen? Eerst individueel, daarna in team, werden eigenschappen neergeschreven en gebundeld.

3 De vertaalslag

“Het zwaartepunt van de oefening lag in het vertalen van die eigenschappen naar de achterliggende competenties“, vertelt Sven. De teams werden bijgestaan door de pedagogisch coördinator, die zich daarvoor gericht ging bijscholen. Deze oefening werd tijdens teamvergaderingen verschillende keren herhaald, tot er een vijftal competenties overbleven.

4 De terugkoppeling
Competenties zijn waardeloos als ze louter als containerbegrippen dienen. Daarom werd minstens evenveel tijd en zorg besteed aan de omgekeerde beweging: het duidelijk en unaniem omschrijven van de gekozen competenties, zodat de vlag voor elke medewerker dezelfde lading dekt.


 

Voorbeeld

Een voorbeeld van een competentie op functieniveau bij Den Dam is flexibiliteit. Een concept met meerdere dimensies, zo blijkt. Voor de medewerkers omvat flexibiliteit zowel een praktische, organisatorische als psychologische component :
  • Praktisch: zich verplaatsten van de ene naar de andere vestiging, van de ene naar de andere klant,…
  • Organisatorisch: overnemen van shifts of diensten van collega’s
  • Psychologisch: overschakelen van groepsdynamische naar individueel gerichte methodieken


“De dubbele vertaalslag vergt veruit de meeste energie, maar vormt dan ook de crux van de oefening,” benadrukt Sven. “Pas wanneer iedereen dezelfde taal spreekt, kan je met de competenties aan de slag. Vandaar ook de keuze om dit deel van het proces zoveel mogelijk in handen van de medewerkers zelf te laten”.


Tips

1 Draagvlak: bottom up

Vertrek zoveel mogelijk van reële noden en vragen. Zo ben je verzekerd van voldoende draagvlak en kan je rekenen op het engagement van de medewerkers. Laat de regie dus zoveel mogelijk in handen van het team. Bovendien krijg je er vanzelf een hoop ambassadeurs bij.

2 …en top down

Strookt het initiatief met de visie van de directie? En hoe staat pakweg de raad van bestuur hier tegenover? Laat je niet verlammen door het mogelijke antwoord, maar wees pragmatisch en opportunistisch: bij Elegast vzw deden drie van de vierentwintig afdelingen dienst als laboratorium. Het aantreden van een nieuwe algemeen directeur creëerde de opening om de oefening in 2018 door te trekken op organisatieniveau.

3 Zorg voor een duidelijk mandaat 

Dit is geen  carte blanche, maar wel een duidelijk afgebakend speelveld waarbinnen er veilig kan worden geëxperimenteerd. Geen autonomie zonder kader. Bied waar nodig gepaste ondersteuning. 

4 Faciliteer

Bij Den Dam bewaakte de pedagogisch coördinator het proces door enkele handvaten en methodieken aan te reiken. Zo werd bijvoorbeeld afgesproken om het aantal competenties te beperken tot maximaal zes. Door gericht te bekrachtigen zorgt een goede procesbegeleider ook voor de juiste focus en ontloop je de valkuil van het vastdenken. 

5 Communiceer

In alle richtingen en tijdens elke fase. Ook wanneer het anders loopt dan voorzien. Sven: “De oorspronkelijke bedoeling was om tot een instrument voor teamevaluatie te komen. Op dit ogenblik gebruiken we de functiecompetenties alleen nog maar in functie van nieuwe aanwervingen. Maar onze medewerkers weten dat hun inspanningen niet verloren gaan: hun aanzet en inzichten legden de basis voor de oefening op organisatieniveau. De finaliteit van beide oefeningen is trouwens dezelfde: medewerkers in staat stellen om te groeien. De nieuwe algemeen directeur ging bij elke afdeling langs om dit  ‘grotere’ verhaal persoonlijk toe te lichten. 


Het resultaat: winst op drie fronten

De grootste meerwaarde van de oefening ligt in de (op)waardering van de rol van de medewerker,” besluit Sven: “Door toevoeging van de dimensie ‘wie’, komt de mens achter de job nadrukkelijk in beeld en verbreedt de scope van louter werk naar werkbaarheid, van de taak naar de persoon die ze uitvoert. En dat zorgt voor merkbare winst op drie fronten: 

1 Medewerker

Reflecteren over het ideale profiel voor een bepaalde functie herinnert de medewerker aan de maatschappelijke meerwaarde en het persoonlijke aandeel daarin. Goed geformuleerde competenties zorgen bovendien voor meer rolduidelijkheid en bieden een tastbaar oriëntatiepunt om de eigen job-fit in te schatten.

2 Team

Samen taal geven aan de essentiële eigenschappen versterkt de banden tussen de collega’s: wederzijdse verwachtingen worden gepreciseerd en geobjectiveerd. Dat maakt het makkelijker om waarderende feedback te geven én te krijgen. Door zelf de pen vast te houden vergroot bovendien het gevoel van eigenaarschap en samenhorigheid.

3 Organisatie

Aandacht voor de mens achter de taak geeft sowieso blijk van respect en vertrouwen en stimuleert de betrokkenheid. De oefening maakt het bovendien mogelijk om de rol van de medewerker naar waarde te schatten en geeft een indicatie van de ervaren werkbaarheid van de job. De oefening levert bijgevolg een schat aan informatie op over de manier waarop gewerkt wordt en legt de vinger op ervaren struikelblokken en mogelijke groeipaden." 


De toekomst: iedereen competent

Bij de afdelingen die dienst deden als proeftuin lag de focus  op de taakgerichte competenties. Gewapend met de inzichten uit deze oefening gaat nu een nieuwe fase in:  het bepalen van kerncompetenties waarmee élke medewerker bij Elegast zich kan identificeren, ongeacht functie of ervaring. 

"Bij het bepalen van de generieke competenties blijven we trouw aan onze principes maar kiezen we voor een andere aanpak,” vult Sven aan. Voor deze oefening stelden we een zeskoppige werkgroep van ‘competentie-experten’ samen, ongeacht hun functie.  Onder hen bijvoorbeeld ook de pedagogisch coördinator die de oefening op afdelingsniveau begeleidde. De werkgroep doet een voorzet, waarna opnieuw de cyclus van feedback door de teams en terugkoppeling start.” Wordt vervolgd dus...Over Elegast

Elegast is een dynamische organisatie in Antwerpen die zich, in haar hulp- en dienstverlening, richt tot jongeren en hun gezin. De organisatie biedt daarvoor zowat 24 hulpverleningsvormen aan en bereikt zo jaarlijks meer dan 13.000 jongeren en hun respectievelijke gezinnen. Het belangrijkste doel binnen de hulpverlening is de cliënten te ondersteunen en de kans geven om te groeien als persoon, in een klimaat van vrijheid, respect en verantwoordelijkheid.

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77