VVSG - Checklist competentiemanagement openbare besturen

Visiebepaling

 • Omschrijven we helder wat we met het invoeren van competentiemanagement willen bereiken?
 • Geven we aan waarvoor we competentiemanagement willen inzetten: personeelsbeoordeling, bevorderen van brede inzetbaarheid van medewerkers, bij werving en selectie, functieclassificatie? 
 • Beschrijven we hoe de relatie van het competentiemanagement ligt naar: beoordeling en beloning, planning inzet personeel, werving en selectie, loopbaanplanning, opleidingsplannen? 
 • Hebben we een lange termijn visie? 
 • Werken we naar kleine tussentijdse successen (die het draagvlak vergroten)?
Zelf doen of uitbesteden?
 • Ontwikkelen we de competentie-instrumenten zelf of trekken we externe deskundigheid aan? 
 • Kopen we een bestaand competentiewoordenboek of ontwikkelen we dit zelf? 
 • Werkt de externe consultant op maat van onze organisatie? 
 • Houdt ons competentiemodel rekening met de schaalgrootte van de organisatie?

Uitvoering

 • Zijn we klaar voor het invoeren van competentiemanagement? Zijn onze personeelsmedewerkers en leidinggevenden in staat hier goed vorm aan te geven? 
 • Zijn de kosten van het ontwikkelen en invoeren van competentiemanagement bekend? 
 • Beschikken we over een toereikend budget en zijn we bereid te investeren in competentiemanagement? 
 • Gaan we voor een proefproject of direct voor een organisatiebrede aanpak? 
 • Voeren we competentiemanagement op het juiste moment in? Kan iedereen zich hierop focussen? 
 • Hebben we de generieke (algemene) competenties correct bepaald? 
 • Werken we aan een eigen competentietaal? Dit bevordert dat medewerkers zich snel herkennen in het hun toegewezen competentieprofiel. 
 • Is er een realistisch stappenplan voor de ontwikkeling en invoering van competentiemanagement? 
Begeleiding leidinggevenden?
 • Krijgen de medewerkers van de personeelsdienst en de leidinggevenden een training in het gebruik van competenties bij werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, beoordeling en beloning? 
 • Kunnen leidinggevenden competentiemanagement in hun dagelijkse praktijk toepassen en omgaan met de daarbij behorende valkuilen? 
 • Is er bij de beoordeling van de ontwikkeling van de competenties een second opinion mogelijk of kunnen medewerkers hiertegen in beroep gaan? 
Communicatie en draagvlak
 • Is er een duidelijk signaal van de top van de organisatie dat we competentiemanagement belangrijk vinden? 
 • Is er binnen de organisatie een trekker/bezieler die het project vorm geeft? 
 • Besteden we voldoende aandacht aan de communicatie naar de medewerkers over het in te voeren beleid
 • Krijgen de medewerkers de gelegenheid om vroegtijdig mee te denken over het te ontwikkelen systeem, door bijvoorbeeld deel te nemen aan de projectgroep? 
 • Krijgt de vakbondsafvaardiging instemmingsrecht over de systematiek van het competentiemanagement? 

Evaluatie en bijsturing

 • Vindt een evaluatie plaats over het realiseren van de doelstellingen, het functioneren van het ontwikkelde systeem, het woordenboek, de praktische toepassing in de organisatie? Op welk moment vindt de evaluatie evaluatie plaats en wie worden hierbij betrokken? 
 • Verzamelt de organisatie structureel feedback over de bruikbaarheid en beheersbaarheid van de gebruikte competentieprofielen? 

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77